วันที่ 24 สิงหาคม 2565
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม
และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นายบุญฤทธิ์ ภู่โต๊ะยา รองนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติโดยรวม รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคต และยังเป็นการให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้แก่เพื่อนร่วมงานได้รับทราบโดยทั่วกัน และยังเป็นการสร้างภาวะการเป็นผู้นำที่ดีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นบัณฑิตและเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป การจัดการสัมมนาครั้งนี้ ดำเนินการทั้งบรรยาย อภิปราย การฝึกปฏิบัติ และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ภาพ/ข่าว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6067554326606319/6067552359939849