วันที่ 23 สิงหาคม 2565 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยอาจารย์ ดร.เฉวียง  วงค์จินดา รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ฯ ได้จัดโครงการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ และพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเชิดชูเกียรติ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตนเองจากนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการและพิธีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในการรับรางวัลประเภทต่าง ๆ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะต่าง ๆ ที่ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งหมด 65 คน ณ ห้อง FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ภาพ/ข่าว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6062470477114704/6062467647114987