มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO)”มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ ชนาลัยรีสอร์ท ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ได้รับเกียรติจากคุณอัญชรีย์ เทียมทินกฤต ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วย ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน และอาจารย ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรด้วย mindfulness แบบสากล เป็นจิตวิทยาเพื่อสุขภาพกายใจ 3 ระดับ คือบุคลากรทำงานอย่างมีความสุข ทำงานร่วมกันด้วยมิตรไมตรี และขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมการอบรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ของกรมสุขภาพจิต (สสส.) 1. คุณโสภณ จุโลทก 2. คุณสุรัตน์ สรวงสิงห์
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี