18 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวคิดในการจัดงาน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : Bio-Circular Green Economy จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมห่วิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายพานพุ่ม กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.สมคิด ทุ่นใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่
PR.URU