วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จักดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายใน อาคาร ระดับ 1 ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการเปิดโครงการและมีคณะกรรมการผู้ประเมินความรู้ความารถฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
    1. อาจารย์สารัลย์ กระจง ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
    2. ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร  รอง ผอ.ศูนย์ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
    3. คุณอมรเทพ คำตีบ ผู้ประเมินความรู้ความสามารถจากภายนอก ซึ่งมีผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ จำนวน 8 คน คิดเป็น  100%
ภาพ/ข่าว ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 

https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6028212703873815/6028213017207117/?type=3&mibextid=c157xr&fs=e&s=cl