เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานจัดโครงการการพัฒนาทักษะสมรรถนะการทํางาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือและการ
ทดสอบมาตรฐสนฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ให้แก่พนักงานมหสวิทยาลัยสายสนับสนุน ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ C203 และ C209 ชั้น 2 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ 
ภาพ/ข่าว ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน


https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6028166367211782/6028166860545066/?type=3&mibextid=c157xr&fs=e&s=cl