เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏา มิ่งฉาย รองอธิการบดี นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผศ.ศิวัฒน์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ผศ.สินีนารถ วิกรมประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ และคณะฯ เยี่ยมชมหารือเพื่อประสานความร่วมมือกับ บริษัท THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED ผู้ดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป อาทิ อาหารกระป๋อง และอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก ภายใต้แบรนด์ Aroy-D, Savoy, Foco, Panchy, Little Chef, Uni Eagle. ในการดำเนินการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรกับผู้บริหาร , ทีมฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด รวมถึงด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU 

https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6013018015393284/6013019888726430/?type=3&mibextid=c157xr&fs=e&s=cl