}
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (สสท.)  ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  ได้เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียน  ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   เพื่อติดตาม ดูแลด้านการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน สภาพความเป็นอยู่ และให้กำลังใจนักเรียน ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการศึกษาของผู้ที่ได้รับทุน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีจำนวนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 22 คน  
คณะครุศาสตร์ 21  คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1  คน 
ภาพ/ข่าว PR URU 
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6004662609562158/6004660786229007