คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยคุณวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริม เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และแนวทางการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย อีกทั้งการระดมทุนเพื่อสร้างพระพุทธรูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ และประเด็นอื่นๆ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆต่อไป ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ

PR.URU