{Recent News URU}
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดศูนย์ให้บริการผู้ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Covid-19 เข็ม 4 และ 5 (โมเดอร์น่า) ณ ศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว PR URU
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6004472052914547/6004469809581438