ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (LLL) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม 
โดยมี รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) แนะนำโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย แนะนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ พร้อมแนวทาง Workshop ที่น่าสนใจ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม