พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 เพื่อสนับสนุนโครงการวิศวกรสังคม สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นมุมมองการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้าง Soft skill ให้นักศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง ใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน ผ่านกระบวนการโค้ชชิ่งของคณาจารย์และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้นักศึกษาร่วมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่

นอกจากนี้ ยังร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ Co creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างเศรษฐกิจและสังคม เพื่อท้องถิ่นไทย โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมเสวนาสร้างสรรค์พลังความร่วมมือ น้อมนำพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งในมิติของการรู้จักพื้นที่ภูมิสังคม เตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการศึกษา