1 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วม กับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 86 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จำนวนเงิน 252,981.50 บาท โดยมีพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคุณพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล นายกสมาคมศิษย์เก่า ร่วมพิธี และมีพิธีมอบทุนการศึกษา รวมถึงพิธีมอบโล่รางวัลสหกิจศึกษา ณ มณฑลพิธีศาลาพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์