มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานในสังกัด งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง นิติกร
คุณวุฒิ ปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานในสังกัด งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

(รายละเอียดตามประกาศ)