มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่ 1/2565

1. ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป   
คุณวุฒิ ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานในสังกัด  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง นิติกร
คุณวุฒิ ปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานในสังกัด  งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

(รายละเอียดตามประกาศ)