มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อภินันท์  ปานเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่มีผลงานโปสเตอร์ 2 ผลงาน ได้รับการพิจารณาให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์นานาชาติล้านช้าง-แม่โขง 2564 :กรีนล้านช้าง-แม่โขง  จัดประกวดโดยความร่วมมือของนิตยสารไชน่ารีพอร์ต สถาบันวิจิตรศิลป์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยยูนนาน , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เครือข่ายนิตยสารแม่น้ำโขงและหน่วยงานอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ แคว้นปกครองตนเองชนชาติไป๋ เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นก่อนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP 15) 
ผลงานที่คัดเลือกมาแสดงนั้นเป็นผลงานบางส่วนจากการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์นานาชาติล้านช้าง-แม่โขง 2564  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดอันสูงส่งของความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงผ่านศิลปะและความงาม ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานได้คำนึงถึงความร่วมมืออย่างกว้างขวางในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขง ดังนั้น ปีนี้จึงได้กำหนดการแข่งขันการออกแบบภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  : กรีนล้านช้าง-แม่โขง” เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงวิสัยทัศน์อันสวยงาม ความเจริญรุ่งเรืองและความสมานฉันท์ ผ่านการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความเคารพและยำเกรงต่อธรรมชาติ ตลอดจนการทะนุถนอมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติภายในนิทรรศการมีโปสเตอร์จัดแสดงทั้งสิ้น 50 ภาพ ซึ่งคัดเลือกจากการออกแบบโดยศิลปินชาวจีน ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา และประเทศอื่น ๆ ในจำนวนผลงานดังกล่าวเป็นผลงานโปสเตอร์จากศิลปินไทยจำนวน 4 ชิ้น