วันที่ 23ตุลาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระรูปรัชกาลที่ 5 ลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย