20 ตุลาคม 2564
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุม ครั้งที่ 8/2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ  ประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นประธาน 
โดยที่ประชุมได้หารือในเรื่องดังนี้
1. การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขประกาศให้เกิดความชัดเจน และสนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
2. โครงการของสภาคณาจารย์ฯ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 3 โครงการ 
3. นำเสนอมหาวิทยาลัยเรื่องการแนวทางการบริหารจัดการบ้านพักของมหาวิทยาลัย
4. การสร้างช่องทางการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย