วันที่ 13 ตุลาคม 2564
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม "จิตอาสาเราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และกิจกรรมนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน
ภาพ/ข่าว PR URU