7 ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประเมิน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน โดยมีคณะกรรมการประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก (ประธานกรรมาร), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา, รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง เป็นคณะกรรมการประเมินครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
PR.URU