6  ตุลาคม 2564
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มอบหมายให้ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.ชวลิต รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประชุมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมเปิดการเรียน On-site (เรียนในห้องเรียน) บางส่วนในวิชาปฏิบัติการ นำร่อง 2 คณะ  ทีมผู้ประเมินนำโดย ท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และทีมงาน  ท่านปลัดอำเภอเมือง ทีมเทศบาลเมือง ผู้แทนจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาฯตามมาตรการ 44 ข้อ และคณะผู้ประเมินลงพื้นที่ห้องเรียนที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงซึ่งมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด 
ภาพ/ข่าว pr uru