วันที่ 15 กันยายน 2564
อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University : NPTU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในการประชุมหารือและติดตามความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งนี้
September 15th, 2021 Virtual Meeting for sharing and discussing collective strategies between Uttaradit Rajabhat University (URU) and National Pingtung University (NPTU).
ภาพ/ข่าว PRURU / วิทยาลัยนานาชาติ