วันที่ 3 กันยายน 2564 
สภามหาวิทยาลัยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ Zoom โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายยกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT 
ภาพ/ข่าว PR URU