30 สิงหาคม 2564

รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบมอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย จากนางสาวกัญญา มั่นจิระ ผู้ประสานงานโครงการวิริยะอุ่นใจ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทน บริษัทวิริยะประกัน จำกัด (มหาชน)
ภาพ/ข่าว PR URU