สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งแรกที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ทอดพระเนตรวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเฝ้าฯรับเสด็จฯ พร้อมรับพระราชทานสิ่งของ 
      จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การใช้บัตรรูปภาพ เพลง และนิทาน เป็นสื่อการเรียนการสอน ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามพระราชดำริ และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
      สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2501 โดยเปิดสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 180 กิโลเมตร พื้นที่แนวเขตติดกับ สปป.ลาว ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 67 คน เป็นชาย 36 คน หญิง 31 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย ผู้ดูแลเด็ก 2 คน และครูศูนย์พัฒนาทักษะการคิดอีก 1 คน
      และในวันเดียวกันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ทอดพระเนตรวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะข้าราชการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน เฝ้าฯรับเสด็จฯ
      จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบ Active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกพืช กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง
     นอกจากนี้ยังได้ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการฝึกวิชาชีพนักเรียน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำขนมอบกรอบคุกกี้ กระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ เย็บ ปะ ชุนและประดิษแจกันจากเศษผ้า กลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชดำริฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยยาง
      สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก หมู่ 10 บ้านภูต่าง ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนมีพื้นที่ 13 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีนักเรียน 44 คน ครูตำรวจชายแดน 6 นาย และครูอัตราจ้าง 3 คน ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 โรงเรียน ได้ทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On hand ให้นักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียนและนำมาส่งในวันถัดไป โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
      ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและทรงขอบใจหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลโครงการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง
ภาพ / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข่าว / NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์