18 สิงหาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวคิดในการจัดงาน หัวข้อ : เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบ online และ onsite การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมห่วิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายพานพุ่ม กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.สมคิด ทุ่นใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่
PR.URU