วันที่ 11สิงหาคม 2564
กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานกิจการนักศึกษาให้แก่ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา (องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการหอพักนักศึกษา) จำนวน 170 คน โดยเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม จำนวน 20 คน และเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน 150 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา ดัได้แก่ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำนักศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย / ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ บรรยายพิเศษ เรื่อง สโมสรฯ ยุคใหม่ก้าวไกลด้วยผู้นำสร้างสรรค์ /ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนยุคโควิด / อ.ดร.ภาษุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการตัดกิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีถามตอบ โดย ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย อ.ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ภาพ/ข่าว PR URU