11 สิงหาคม 2564
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2564 โดยใช้เกณฑ์ตามคู่มือ        การประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างหลักสูตร ทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหลักสูตรที่มีผลการประเมินสูงสุด 5 อันดับแรก และเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษาต่อไป