วันที่ 5 สิงหาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “บริการด้วยใจ ก้าวไกลทั้ง มรอ.” ให้กับบุคลากรหน่วยงานสายสนับสนุน  ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สีตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณวิรัตน์ สุกสา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม โดยมี อาจารย์ ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและวิธีการดำเนินงานให้ทันสมัย ทั้งนี้หน่วยงานสนับสนุนถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและให้บริการกับบุคลากร นักศึกษา
รวมถึงผู้มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการให้บริการและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อผู้ใช้บริการ ในการนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง
"บริการด้วยใจ ก้าวไกลทั้ง มรอ." ให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการกับผู้ที่มาติดต่องานจากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ดีเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในปัจจุบัน จึงมีการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
PR.URU