1 สิงหาคม 2564
ช่วงบ่ายของวันที่ 1 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 85 ปี
“85 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ผ่านการถ่ายทอดสด favebook live เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ” ผ่านโปรแกรม Zoom และ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมทั้ง พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2564 ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 28 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงาน และเป็นแรงผลักดันให้สำหรับทุกๆท่าน ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์