วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ให้เป็นบำเหน็จความชอบในราชการแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน อันจักได้ธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ คุณความดี ต่อประเทศชาติ ต่อตนเอง และวงศ์ตระกูลสืบไป และเพื่อให้ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ณ มณฑลพิธี ห้องศิริราชภัฏ
ภาพ/ข่าว PR URU