วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม“จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ณ ลานวัฒนธรรม อาคารสุนทรียภิรมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับเกียรติรองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมนี้ได้ความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ กำจัดวัชพืชทำความสะอาดศูนย์อาหาร และทำความสะอาดศาลาพระพุทธอุตรมงคล
ภาพ/ข่าว PR URU