วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและกำลังคนเพื่อรองรับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย โดยมีนายวสุ คงปรีดา วิทยากรจากลานนาดอทคอม เป็นผู้บรรยายในการใช้อุปกรณ์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้เตรียมความพร้อมและเข้าใจในอุปกรณ์ก่อนการเปิดห้องเรียน
ภาพ/ข่าว PR URU