วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และทีมผู้บริหาร ร่วมมอบน้ำดื่ม URU จำนวน 1,000 ขวด ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รวมถึงให้กำลังใจบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca สำหรับบุคลากร (รอบที่ 1) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU