2 กรกฎาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์ สสจ. จังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอธิการบดีกล่าววัตถุประสงค์ของกระทรวง อว. ซึ่งมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏในสังกัด เตรียมพร้อมสำหรับการตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยต่างสำนึกว่า ต้องสนับสนุนรัฐบาลเพื่อร่วมต่อสู้กับวิกฤติในครั้งนี้ ให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และพร้อมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 โดยการจัดเตรียมอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ได้รับความปลอดภัยและเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐได้อย่างแท้จริง 
PR.URU