วันที่ 30 มิถุนายน 2564
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบแบบ ONLINE การถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเพจของมหาวิทยาลัย และการเสวนาศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ เวลา 09.00-10.30 น. ซึ่งได้รับการควบคุมและสนับสนุนการจัดการปฐมนิเทศ จาก อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี / อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว PR URU