ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก บ.ประกันชีวิตกลุ่มฯ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กองพัฒนานักศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ