วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างวิทยาลัยนานาชาติร่วมกับสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้
- หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
- บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด
- ชมรมโรงแรมจังหวัดอุตรดิตถ์
- บริษัท เอ็นอีเอดับบลิว จำกัด (OU Hotel)
- บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด