มหาวิทยาลัยาชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณอัญชรีย์ เทียมทินกฤต ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อดีตผู้ตรวจสอบบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงาน ตรวจสอบสืบสวน / หัวหน้ากลุ่มงานสถาบันพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยาการตลอดการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ ศูนย์/สำนัก/สถาบัน กอง และฝ่ายต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุ การบริหารงานพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ การรายงาน
พัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ และทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ เรียนรู้ข้อปัญหาการบริหารงานพัสดุ การแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ ในการดำเนินงานบริหารพัสดุ และได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ