วันที่ 23 มิถุนายน 2546 
อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการสังเคราะห์โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (B10) 
ซึ่ง จะช่วยให้ ได้รับทราบผลการดําเนินโครงการ ผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (B10) จํานวน 15 โครงการ และ วันนี้ จะได้รับประโยชน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันและสามารถต่อยอดในการจัดทําโครงการ เพื่อพัฒนานักศึกษาและชุมชนร่วมกัน 
ภาพ/ข่าว PR URU