กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยครั้งนี้มี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้คำแนะนำเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมบุคลากรฯ เป็นผู้นำเสนอ 
และ คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม