วันที่ 1 มิถุนายน 2564
บริษัทเอฟดับบลิวประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 20,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว PR URU