25 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ โดยมี ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีอาจารย์ ดร.วิรัตน์ จำนงรัตนพัน ผู้บริหารจัดการพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน และที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้แทนจิตอาสาพระราชทาน 904 รวมถึง ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกันปลูกป่า ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่

PR.URU