23 พฤษภาคม 2564  นักศึกษาและคณาจารย์ โครงการ "พัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ สวนไผ่เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการ
รูปแบบการท่องเที่ยวสัมผัสความจริงแท้วิถีชุมชน (Authentication) ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์" หนึ่งในโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2  จัดกิจกรรมประเมินกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้สวนไผ่ซางหม่น ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรมนำเที่ยว/กิจกรรมนำชมภูมิทรรศสวนไผ่ซางหม่น/กิจกรรมชงชาชิมชาใบไผ่ และของว่างจากหน่อไม้/ กิจกรรมหัตถกรรมปลาตะเพียนสานใจ 
??โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัวแทนจากชุมชน ภาควิชาการ ธุรกิจ และหน่วยงานราชการเป็นผู้ประเมินกิจกรรมในครั้งนี้  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
#ยุวชนอาสามรอ.
#ยุวชนอาสา
#กระทรวงอว.