แจ้งนักศึกษาที่เข้าพักหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
***แนวปฎิบัติดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )***                
หมายเหตุ : ติต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089 -2721016 คุณ ธนัชพร นอมี เวลาราชการ