เนื่องด้วย สถานการณ์โควิด-19 ขอให้นักศึกษาหอพักทุกคนปฏิบัติตามประกาศนี้นะคะ ขอให้นักศึกษาช่วยกันกระจายข่าวสาร แชร์ให้เพื่อนๆทราบโดยทั่วถึงกันด้วยค่ะ และมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นงดการเข้าบริเวณหอพักทุกกรณี 

-หากนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ ให้เข้าคัดกรอง ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564
- สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ ให้เข้าคัดกรอง ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัย ใน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564
#หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์