14 พฤษภาคม 2564
ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยทลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1 เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 เข็มที่ 1 จำนวน 50 คน โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสำนักงานพื้นที่ทุ่งกะโล่ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2  จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เข็มที่ 1  ณ โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์  โดยวัคซีนชุดนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์จัดบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคโควิด19 และผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยง