ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์
ในโอกาสได้รับ
- รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน
ผลงาน การจัดการสินค้าคงคลังปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการพยากรณ์ของ บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด
- รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง
ผลงาน การพัฒนาระบบบันทึกต้นทุนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขุนของ บริษัท บุญมีฟาร์ม 30 จำกัด

ในการนำเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร