มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม The Hay ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในโครงการ Business Brotherhood จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้ Hay Pot จากฟางข้าว เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทพี่เลี้ยง (บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สมาชิกในทีมเป็นนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีดังนี้ 
1) นางสาวสุภาพร อ่องสำริด 
2) นางสาวเตือนตา นิดตา 
3) นางสาวนราพร  กลัดจิตร
4) นางสาวอภิชญา หลอมนาค 
5) นายพงศ์พันธุ์ ขันทะปิน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
1) ผศ.ดรยุพิน เถื่อนศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาพ/ข่าว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์