มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุและนายนิรัติศัย นันทะชัย สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์นักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร ลาภมาก 
ได้รับรางวัลดีเด่นเหรียญทองในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 
โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ “ความหลากหลายของไลเคนในป่าชุมชนบ้านตารอด ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอัตรดิตถ์”และ “ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านนาตารอด ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” ซึ่งเป็น 2 ใน 4 ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัล โดยคัดเลือกจากจำนวน 38 ผลงานในกลุ่มวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีการอาหาร
และนางสาวนิชาภา น้อยอิน และนางสาววารินทร์ ทาอ่อน สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษาในที่ปรึกษาของ อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รักธรรม
ได้รับรางวัลดีเด่นเหรียญเงินในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (oral presentation) จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ 
ในหัวข้อ “การพัฒนาและการศึกษาประสิทธิภาพการพ่นอัตโนมัติด้วยเครื่องดีไอวายซีเอ็นซี (Development and Study an Efficiency of Automatic Spraying by DIY CNC Machine )”และ “การจำลองพลวัตอากาศเชิงตัวเลขของตัวแปรทางบรรยากาศของพายุโซนร้อนซินลากูด้วย แบบจำลอง WRF (Numerical Weather Simulation on Atmospheric Dynamics of Tropical Storm Sinlaku with WRF Model)” โดยคัดเลือกผลงานแบบบรรยายจากจำนวน 21 ผลงานในกลุ่มที่ 6 วิชาฟิสิกส์ พลังงานและวัสดุศาสตร์